Qpony.pl w trosce o prawo do prywatności Użytkowników Serwisu Kuponi.pl, a także w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, publikuje Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób dane przekazywane przez Użytkowników są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczone.

 1. Qpony. pl sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201 (dalej jako „Qpony.pl”) zapewnia poufność danych swoich Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy jest Qpony.pl.
 3. Qpony.pl gwarantuje swoim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy.
  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz inny informacji wskazanych w Ustawie.
  2. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie, ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację.
  3. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Na wniosek osoby, której dane dotyczy Qpony.pl jest zobowiązana, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji odnośnie jej danych osobowych.
 5. Dane Użytkowników Qpony.pl oraz aplikacji Kuponi są wykorzystywane w następujących celach: statystycznych oraz marketingowych.
 6. Informacje przekazywane przez Użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Ustawy oraz innych obowiązujących przepisów. Qpony.pl zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.
 7. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres e- mail: [email protected] lub pisemnie na adres Qpony. pl sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań.